بازديد معاون وزير رفاه، كار، تعاون از پروژه به عنوان پروژه نمونه فيروزكوه