تقديرنامه اداره تعاون از تعاوني نگين ديمه به عنوان تعاوني برتر