بازدید مهندس میرزایی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه از شهرك مسكونی نگین دیمه